ธรรมเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนพุทไธสง

นายพลวัต สุริรัมย์

ครูผู้สอน

ด.ช.กำเนิดโชค ซาเซียง

ด.ช.ไกรวิชญ์ ไพคำนาม

ด.ช.เขมทัต ปุยะโท

ด.ช.ฐิติพัฒน์ องอาจ​

ด.ช.ณทัศกร รังสีรัมย์

ด.ช.ณัฐพล จอมพลสา

ด.ช.ณัฐวุฒิ สวมไธสง

ด.ช.ธีรวิทย์ บำรุงสรณ์

ด.ช.นันทรัตน์ จอนไธสง

ด.ช.ปกรณ์ เย็นเเม้น

ด.ช.ปรมะ สดไธสง

ด.ช.พลาทิป บุญทูล

ด.ช.พีรพัฒน์ ดีดพิณรัมย์

ด.ช.วีรยุทธ รอดสุโข

ด.ช.วีระชัย กิณรีวงศ์

ด.ช.วีระภาพ สีเขียว

ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ปัญโญ

ด.ช.สนธยา อ่อนไธสง

ด.ช.สุรสิทธิ์ ยินดี

ด.ช.สุริยา โพธิขำ

ด.ช.อภิวัฒน์ เดียงสา

ด.ช.อัครวินท์ ดอมไธสง

ด.ญ.เขมจิรา แวงดงบัง

ด.ญ.ชนภา เดชบุญ

ด.ญ.ชนิกานต์ โมกศรี

ด.ญ.นัฐธิตา พลศักดิ์

ด.ญ.น้ำทิพย์ ชาติรัมย์

ด.ญ.นิตยา กลางสวัสดิ์

ด.ญ.เบญญาภา เวฬุวันใน

ด.ญ.ปวิลดา กองไธสง

ด.ญ.พรรณพษา ถึงสาคร

ด.ญ.พัทธ์ พลนวน

ด.ญ.ภัทราพร กองไธสง

ด.ญ.ศุภจิตรา เสินไธสง

ด.ญ.สุธาทิพย์ กล้าเกิด

ด.ญ.สุนิตา แสนเจ็ก

ด.ญ.สุพรรษา ชมภู

ด.ญ.อภัสรา แอ้นไธสง

ด.ญ.อภิญญา ไชยมนตรี

ด.ญ.อารียา เอียการนา

ด.ญ.อินทิรา ปุยะโท

ด.ช.พิธิวัฒน์ จันทรสีมาพร