ธรรมเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนพุทไธสง

นายพลวัต สุริรัมย์

ครูผู้สอน

ด.ช.กันตพัชร ทักศิลป

ด.ช.กิตติธัช สุภาพ

ด.ช.คุณภัทร ไกรจันทร์

ด.ช.จิรายุ วานไธสง

ด.ช.จีรศักดิ์ จันทร์หอม

ด.ช.ณัฐวุฒิ เข็มไธสง

ด.ช.ณารากร คามไธสง

ด.ช.นิติภูมิ แขมชัยภูมิ

ด.ช.ปฎิพัทธ์ สืบสำราญ

ด.ช.ปฏิภาณ วรุณศรี

ด.ช.ปฏิภาน คุมจันทึก

ด.ช.ปัณณวิชญ์ แจะไธสง

ด.ช.ปิยะ ฉวีวงษ์

ด.ช.พิธิวัฒน์ คำอุด

ด.ช.ภานุพงศ์ เที่ยงไธสง

ด.ช.มานะ กงไธสง

ด.ช.สิทธิพัฒน์ สินทรัพย์

ด.ช.สุวิจักขณ์ ชื่นจันทร์

นายอภิสิทธิ์ สียางนอก

ด.ญ.ชญาดา เขียนแววดี

ด.ญ.ณัฐกานต์ ชำนาญสิงห์

ด.ญ.ธิติญาภรณ์ อยู่ดี

ด.ญ.ปีย์ญาภัทร เเจบไธสง

ด.ญ.ผกามาศ บุญเกิด

ด.ญ.สุภาวดี บุญไทย

ด.ญ.อัญชิสา อยู่สุข

ด.ช.พิชญะ พงศ์ชนะศักดิ์

ด.ช.ณัฐธนนท์ อุทัยกิจอนันต์

ด.ช.พงศ์พญา โจไธสง

ด.ช.พินิจนันท์ สวยสว่าง

ด.ช.พรรษา มนตรีพิลา