ธรรมเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนพุทไธสง

นายพลวัต สุริรัมย์
ครูผู้สอน

ด.ช.พีรพัฒน์ หงษ์สา

ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ชุมเสนา​

ด.ช.พชร บุญปัด​

ด.ช.พัชรพล แก้วไธสง​

ด.ช.พีรพัฒน์ หงษ์สา

ด.ช.วงศธร ชำนิกล้า

ด.ช.ศุภวิชญ์ จำชาติ

ด.ช.สิรวิชญ์ ใจกล้า

ด.ช.อนพัชร พลทามูล

ด.ญ.กชกร แก้วเจริญ

ด.ญ.กัญญาพัชร แดงยั่งยืน

ด.ญ.จิราวรรณ รุ่งนิยม

ด.ญ.ธญกร นนทริ

ด.ญ.ชนาทิพย์ สัญญารัตน์

ด.ญ.ญาราภรณ์ ทวีทรัพย์

ด.ญ.ฐิติกานต์ จวงไธสง

ด.ญ.ธนัญญา บุราณรมย์

ด.ญ.นวนันท์ รักไธสง

ด.ญ.ปนัดดา เจนไธสง

ด.ญ.ปาณิสรา ณรัตน์คณาสิริ

ด.ญ.พัชรพร โยธานันท์

ด.ญ.พัฒน์นรี ธงสันเทียะ

ด.ญ.เฟืองธิดา เพ็งปอพาน

ด.ญ.วธัญญา จันทพันธ์

ด.ญ.ศิริวรรณ ปะวะภา

ด.ญ.สิริยากร พลแสน

ด.ญ.สุพิชชา เปิมไธสง