ธรรมเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และที่ปรึกษา โรงเรียนพุทไธสง

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายศิลานุวัฒน์ ทวีกุลอรุณรัตน์

นายพลวัต สุริรัมย์


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายณัฐพล เลไธสง

นายธีรโชติ ยอดไฟอินทร์

นายณัฐพล เจิมแหล่

นายธีรศักดิ์ เพียรไธสง

นายสิขเรศ ชาตรี

นางสาวธันยพร หาญชนะ

นางสาวรินลดา เจียนรัมย์

นางสาววราภรณ์ โทไธสง

นายกิตติคุณ วานนท์

นายอธิษฐาน พิลาแดง

นางสาวบัณฑิตา สวามิชัย

นางสาวรัตนาวดี รุ่งแจ้งรัมย์

นางสาวศุภากร อานไธสง

นางสาวภูริชญา แจ่มแจ้ง

นางสาวภูษณิศา บุบผามะตะนัง

นายปัญจพล หรีกประโคน

นางสาวธีรนันท์ แสนมี

นางสาวสุจิตรา ศรีภา

นางสาวกมลลักษณ์ อินทวงค์

นางสาวชนันภรณ์ ใจหมาย

นางสาวสุริตา คณะหาร

นางสาวอรพรรณ เดื่อไธสง

นางสาวขนิษฐา มากพูน

นางสาวอริสา นิมิตรไธสง

นางสาวเกวลิน วงจันทร์

นางสาวจิรัชยา ดีเสมอ

นายกิตติพงษ์ ชำนาญสิงห์

นางสาวกวินธิดา สินสุวงศ์วัฒน์

นางสาวณัฐพร ศรีจันทึก

นายกิตติวรา สาสังข์

นายชิรวุธ ไชยบุตร

นายศุภกานต์ บาลไธสง

นางสาวอรไพลิน ผลทาเลิศ

นางสาวอัญรินทร์ รุ่งเป้า

นายเจษฎาพร ปริญากานต์

นายวรชน วิจันทอน

นางสาวกวินทรา ศาลาดี

นางสาวธาราทิพย์ อุยไธสง

นางสาวมธุรดา เรืองรัมย์

นายฉัตรมงคล ศรีมหาพรหม