Archives by Month:

Archives by Year:

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP04 โดยแขกรับเชิญคือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ธงภักดี  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “มุมมองอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP04 โดยแขกรับเชิญคือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ธงภักดี  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “มุมมองอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP04 โดยแขกร […]