Archives by Month:

Archives by Year:

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยกันขนถ่ายสิ่งของในบาตรพระสงฆ์วัดป่าศรัทธารวม จำนวน 22 รูป เนื่องในวันบูรพาจารย์

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยกันขนถ่ายสิ่งของในบาตรพระสงฆ์วัดป่าศรัทธารวม จำนวน 22 รูป เนื่องในวันบูรพาจารย์

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑ […]
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมตักบาตวันพุธวิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมตักบาตวันพุธวิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิ […]
ภาพบรรยากาศนักศึกษาใหม่( ชั้นปีที่1 )สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาพบที่ปรึกษาในวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษาที่1/2563

ภาพบรรยากาศนักศึกษาใหม่( ชั้นปีที่1 )สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาพบที่ปรึกษาในวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษาที่1/2563

ภาพบรรยากาศนักศึกษาใหม่( ชั้นปีที่1 )หลักสูตรครุศาสตรบั […]